1. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της ύπαρξης λιβαδιών ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), του ενδημικού και προστατευόμενου στην Μεσόγειο θαλάσσιου φυτού, σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000 (Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς – Λευκών Ορέων), εκεί που εντοπίζεται ο κύριος όγκος των λιβαδιών (> 95%) και σχηματίζουν λιβάδια καθώς και ο εντοπισμός αλλαγών στην χωρική έκταση τα τελευταία 15 χρόνια. Η ποσειδωνία (Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile) είναι ένα θαλάσσιο ανώτερο φυτό (Magnoliophyta, Embryobionta, Plantae) ενδημικό της Μεσογείου. Δημιουργεί μεγάλα λιβάδια στην υποπαραλιακή ζώνη από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και τα 40 μέτρα βάθος (ανάλογα με την διαύγεια της στήλης του νερού, απουσία υψηλής συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων από μεταφορά ιζήματος, κλπ.).

Αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα για την Μεσόγειο από βιολογικής άποψης, φυσικής ισορροπίας αλλά και οικονομικής πλευράς, προσφέροντας πολύ υψηλή πρωτογενή παραγωγή στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Μεγάλα τμήματα του λιβαδιού (ως νεκρά φύλλα) προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Αποτελεί «νηπιαγωγείο» για πολλά είδη ψαριών και καρκινοειδών εμπορικής σημασίας, ελέγχει την ροή των επιφανειακών ιζημάτων και προστατεύει τις αμμώδεις παραλίες από την διάβρωση. Επιπλέον, είναι ένα οικοσύστημα με πολύ υψηλή ποικιλότητα: το 25% των θαλασσίων ειδών που απαντώνται στην Μεσόγειο, μπορούν να βρεθούν στα λιβάδια της Posidonia oceanica (Boudouresque et al., 2007).

Τα λιβάδια της ποσειδωνίας είναι πολύ ευαίσθητα στις ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην θάλασσα και τις αλλαγές που προκαλούν αυτές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ως αποτέλεσμα αυτών, από το 1960 έως και σήμερα, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου έχει παρατηρηθεί η συρρίκνωση των λιβαδιών ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα λιβάδια έχουν οδηγηθεί σε αφανισμό. Οι κύριοι λόγοι της συρρίκνωσης και του αφανισμού είναι οι εξής:

 • Η παράκτια ανάπτυξη (κατασκευές, λιμάνια, εγγειοβελτιωτικά έργα) χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό.
 • Η δημιουργία αμμωδών παραλιών σε περιοχές που δεν υπήρχαν πριν.
 • Η θαλάσσια ρύπανση.
 • Η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς κατάλληλες μελέτες.
 • Η παράνομη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
 • Η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής σε περιοχές που υπήρχαν λιβάδια.

Λόγω του σημαντικού οικολογικού ρόλου καθώς και της τάσης που έχει για συρρίκνωση, η Posidonia oceanica προστατεύεται από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην συνθήκη της Βέρνης και της Βαρκελώνης είναι στην λίστα του παραρτήματος Ι. Αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας για την διατήρηση του στην οδηγία για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/CEE με την εναρμόνιση της στο Ελληνικό δίκαιο Κ.Υ.Α. 33318 / 3028 / 28.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1289)) και προστατεύτε από τον Μεσογειακό Κανονισμό για την Αλιεία (Ε. Κ. 1967/2006 με την εναρμόνιση της στο Ελληνικό δίκαιο Υ.Α. 9131/4-1-2011 στο ΦΕΚ 776/Β/6-5-2011).

2. Μεθοδολογία χαρτογράφησης ποσειδωνίας

Η αποτύπωση της ύπαρξης λιβαδιών ποσειδωνίας στην παράκτια ζώνη της Μεσογείου γίνεται με 2 διαφορετικές μεθόδους (Mc Kenzie et al., 2003):

 • Χρήση υδροακουστικών μέσων – ηχοβολιστικών (Side Scan Sonar, Multibeam Sonar) σε βάθη μεγαλύτερα των 30 μέτρων (Pasqualini 1998) και
 • Ανάλυση δορυφορικών εικόνων πολλαπλών καναλιών (R-G-B-NIR) ή έγχρωμών αεροφωτογραφιών υψηλής διακριτικής ικανότητας σε βάθη ρηχότερα των 30 μέτρων (Pasqualini 2001) ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 35 μέτρα (Poursanidis et al., 2014).

Στην περίπτωση της μελέτης αυτής έχει γίνει χρήση τεχνικών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης (Borfecchia et al., 2013, Fornes et al., 2006, Matarrese et al., 2008) για την αποτύπωση της ύπαρξης λιβαδιών ποσειδωνίας μέχρι το βάθος των 35 μέτρων. Αναλύθηκαν δορυφορικές εικόνες της τελευταίας 15ετίας και θα ακολουθήσει σύγκριση των πολυγώνων των λιβαδιών της ποσειδωνίας που θα παραχθούν τόσο με δεδομένα του 2000, οπότε και έλαβε χώρα η πρώτη χαρτογράφηση οικοτόπων σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όσο και δεδομένα που έχουν παραχθεί στα πλαίσια της παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των λιβαδιών της ποσειδωνίας από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

 • QuickBird ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2003 και
 • WorldView II ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2011

Ενώ έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με δεδομένα από:

 • Χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων ΥΠΕΧΩΔΕ 2000
 • Χαρτογράφηση λιβαδιών ποσειδωνίας Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς 2014

Οι δορυφορικές εικόνες διορθώθηκα γεωμετρικά ώστε να απαλειφθούν σφάλματα και παραμορφώσεις λόγω σενσορα του δορυφόρου και να ταυτιστούν με τις αεροφωτογραφίες της περιοχής μελέτης που προέρχονται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. καθώς θεωρούνται ως εικόνες βάσης αναφορικά με την ακρίβεια που έχουν (RMS < 0,2m.). Η διόρθωση αυτή (Orthorectification) έγινε με την χρήση των πρωτογενών εικόνων, των αρχείων από τους δορυφόρους (RPC files) καθώς και του ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει παραχθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (5μ μέγεθος pixel). Αν εντοπισθούν περιοχές που η επιφάνεια της θάλασσας γυαλίζει λόγω της γωνίας πρόπτωσης του ηλιακού φωτός και δεν επιτρέπει την ανάλυση της, θα εφαρμοσθεί ο αλγόριθμος του Hedley (2005) και θα δημιουργηθεί μια νέα εικόνα χωρίς την επίδραση του ήλιου στην επιφάνεια της θάλασσας.

Για την αξιολόγηση της ακρίβειας των παραχθέντων πολυγώνων των λιβαδιών της ποσειδωνίας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που έχουν παραχθεί στα πλαίσια του έργου της χαρτογράφησης της ποσειδωνίας. Σε περιπτώσεις που εντοπίσθηκαν αλλαγές στην χωρική έκταση των λιβαδιών της ποσειδωνίας, έγινε προσπάθεια να αναζητηθούν τα αίτια, αν πρόκειται για καταστροφή λόγω φυσικών αιτίων (έντονες και παρατεταμένες καταιγίδες, καταστροφή λόγω ξαφνικών πλημμυρών και μεταφοράς φερτών υλικών στην θάλασσα) ή λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας (αγκυροβόλια, χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων).

Επεξεργασία Δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης, υποπεριοχές στο GR434008, 2000-2014

Δορυφορική εικόνα Quickbird
Δορυφορική εικόνα WorldView - 2
Ψευδοχρωματική εικόνα
Ψευδοχρωματική εικόνα

3. Αποτελέσματα - Συζήτηση

Αναλύοντας τα δεδομένα βλέπουμε πως το 2014 (δεδομένα Φ.Δ.) η συνολική έκταση των λιβαδιών της ποσειδωνίας στην περιοχή μελέτης ανέρχεται στα 12.6 εκτάρια. Το 2000, με την ολοκλήρωση της πρώτης χαρτογράφησης, η έκταση ανερχόταν στα 12.3 εκτάρια. Στις ενδιάμεσες χρονιές (2003 / 2011) δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στην πραγματική έκταση και χωρική κατανομή των λιβαδιών. Αντιθέτως τα δεδομένα της χαρτογράφησης αναδεικνύουν μια σταθερότητα στην χωρική έκταση.

Αναζητώντας τους λόγους αυτών των διαφορών καταλήξαμε στις εξής πιθανές αιτίες:

 • Η διαφορετική κλίμακα χαρτογράφησης των λιβαδιών το 2000 (1:50000) σε σχέση με τις επόμενες προσεγγίσεις (ανάλυση δορυφορικών εικόνων, εργασίες πεδίου).
 • Η διαφορετική μεθοδολογία χαρτογράφησης που οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν γίνονται τέτοιες συγκρίσεις.
 • Σφάλματα κατά την διάρκεια της πρώτης χαρτογράφησης (2000), όπως αυτά αποτυπώνονται στην περιοχή του Φοίνικα και του Λουτρού αλλά και ανατολικά της Χώρας Σφακίων συγκρινόμενα με τις νεότερες προσεγγίσεις (λανθασμένος εντοπισμός λιβαδιών που δεν υπάρχουν – ύπαρξη άλλων σε άλλες θέσεις).
 • Σφάλματα που σχετίζονται με το co-registration των πηγαίων εικόνων που έχουν βασισθεί οι αναλύσεις. Ποιο συγκεκριμένα, οι εικόνες πάνω στις οποίες έγινε η χαρτογράφηση του 2000 δεν είναι διαθέσιμες. Οι εικόνες των περιόδων 2003, 2011, 2014 έχουν πολύ καλή ακρίβεια σχετικά με το co-registration (< 2μ) μεταξύ τους και άρα τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα.

Στις εικόνες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τις διαφορές ανάμεσα στην χαρτογράφηση του 2000 και των νεότερων (εικόνες 1-4).

Χάρτες από ταξινόμηση εικόνων Quickbird και WorldView II

Εικόνα 1. Με κόκκινο περίγραμμα τα δεδομένα του 2000, με πράσινο τα δεδομένα από
2003 – 2011 - 2014
Εικόνα 2. Με κόκκινο περίγραμμα τα δεδομένα του 2000, με πράσινο τα δεδομένα από
Εικόνα 3. Με κόκκινο περίγραμμα τα δεδομένα του 2000, με πράσινο τα δεδομένα από 2003 – 2011 - 2014
Εικόνα 4. Με κόκκινο περίγραμμα τα δεδομένα του 2000, με πράσινο τα δεδομένα από
2003 – 2011 - 2014

Τα αποτελέσματα παραδίδονται με την παρούσα μελέτη σε μορφή ESRI shapefile – polygons & KMZ για χρήση σε εφαρμογές Google Earth/Maps σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. 

Επεξεργασία Δορυφορικών εικόνων Landsat, περιοχές GR4340001, GR4320008, 2000-2014

Διαχρονικά Βίντεο

(κόκκικο: ηπειρωτικές περιοχές, πράσινο: θαλάσσιες περιοχές, μπλε: διαφοροποιημένες θαλάσσιες περιοχές βάσει του πυθμένα τους)

GR4340001

GR4320008

Χάρτες μεταβολών μεταξύ δύο χρονικών στιγμών

Με πράσινο φαίνονται οι αλλαγές – αύξηση της τάξης
Με κόκκινο φαίνονται οι αλλαγές – μείωση της τάξης

2000 - 2001
2001-2002
2001-2002
2002-2010
2002-2003
2010-2011

Χάρτες μεταβολών

Χρωματικά κωδικοποιημένος αριθμός διαχρονικών μεταβολών. Το κόκκινο υποδηλώνει έντονες διαχρονικές μεταβολές ή και σφάλματα ταξινόμησης.

4. Βιβλιογραφία

 1. Boudouresque CF, Bernard G, Bonhomme P, Charbonnel E, Diviacco G, et al.(2012) Protection and conservation of Posidonia oceanica meadows. Marseilles: RAMOGE, RAC/SPA and GIS Posidonie publ. pp. 202 p.
 2. Buia M.C., Gambi M.C., Dappiano M. 2004. Seagrass systems. Biologia Marina Mediterranea 11 (suppl. 1), 133-183.
 3. Dimitris Poursanidis, Antonis Barnias and Petros Lymberakis. Assessment of the Conservation Status of Posidonia oceanica meadows in the Samaria National Park, an MPA in Crete, Greece. Proceedings of the 5th Mediterranean Symposium on Marine Vegetation, Portorož, Slovenia, 27-28 October 2014, 143-148p.
 4. Flavio Borfecchia, Luigi De Cecco, Sandro Martini, Giulio Ceriola, Stelios Bollanos, George Vlachopoulos, Luigi M. Valiante, Alessandro Belmonte & Carla Michelie. 2013. Posidonia oceanica genetic and biometry mapping through high-resolution satellite spectral vegetation indices and sea-truth calibration. International Journal of Remote Sensing. Volume 34, Issue 13, pages 4680-4701
 5. Fornes, G. Basterretxea, A. Orfila, A. Jordi, A. Alvarez, J. Tintore. 2006. Mapping Posidonia oceanica from IKONOS. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 60 (2006) 315 – 322
 6. Matarrese, R., Acquaro, M., Morea, A., Tijani, K, Chiaradia, M.T. Applications of Remote Sensing Techniques for Mapping Posidonia Oceanica Meadows. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2008. IGARSS 2008. IEEE International (Vol:4)
 7. Mc Kenzie, L. J., Finkbeiner, M. A., & Kirkman, H. (2003). Methods for mapping seagrass distribution. In Frederick T. Short & Robert G. Coles (Eds.), Global seagrass research methods (pp. 101 – 122). Amsterdam, Elsevier Scientific Publishers
 8. Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Clabaut, P., & Pergent, G. (1998). Mapping of Posidonia oceanica using aerial photographs and side scan sonar: Application off the island of Corsica (France). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 47(3), 359 – 367.
 9. Pasqualini, V., Pergent-Martini, C., Clabaut, P., Marteel, H., & Pergent, G. (2001). Integration of aerial remote sensing, photogrammetry and GIS technologies for seagrass management. Photogrammetry Engineering of Remote Sensing, 67(1), 99 – 105.
 10. Pergent-Martini C, Leoni V, Pasqualini V, Ardizzone GD, Balestri E, et al. 2005. Descriptors of Posidonia oceanica meadows: Use and application. Ecol. Indic. 5: 213–230.
 11. Hedley, J.D., Harborne A.R. and Mumby, P.J., 2005. Simple and robust removal of sun glint for mapping shallow water benthos. Int. Journal of Remote Sensing, 26(10) pp. 2107-2112.